Our Team

BOARD 

Don Lee, Chairman

Gregory Gong, Vice Chairman & Secretary

Lana Cheung, Treasurer

Michael Dong

Alex Tang

Toi Shi Mui

Richard Kuo, Director Emeritus

 

EXECUTIVE STAFF

Karen Zhou, Executive Director

ADMINISTRATIVE STAFF

Tracie Hor, Administrative Assistant-Central Office

Zhikang Ling, Administrative Asistant-Bensonhurst Office

DIRECTORS

Karen Zhou, Sheepshead Bay Center Director

Chip Ma, Bensonhurst Center Director

Lisa Zhen, Case Manager

PROGRAM STAFF

Fanny Chan

Winnie Chan

Pui Lam Hui

Nicole Li

Quan Zhang Liang

Ou Young Ming

Kay Wong 

Chung Hing Yan

Eileen Yu

Hai Y. Zhu